Kongres Smart City / EkoZakopane

Kongres Smart City jest organizowany przez użytkowników platformy Smart EcoSystem - unikalnego systemu przeznaczonego dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem innowacyjnych projektów. Użytkownicy platformy to instytucje naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa, których celem jest wprowadzanie na rynek rozwiązań i budowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W oparciu o doświadczenia podmiotów tworzących Smart EcoSystem powstał Kongres Smart City. Tematyka konferencji dotyczy idei inteligentnych przestrzeni i struktury inteligentnego miasta. Ta pionierska inicjatywa ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisję Europejską. Zaangażowanie miast w budowę Smart City  umożliwi realizację celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnięciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i są najlepszym dowodem na to, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie tworzenie miast inteligentnych.

Cele Kongresu:

 • popularyzacja inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast,
 • szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City,
 • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami,
 • zachęcenie do wspólnego udziału w programach unijnych w oparciu o strategię promocji miasta,
 • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.

Kongres stawia sobie za cel odpowiedzi na pytania dotyczące przełożenia teorii Smart City na konkretne rozwiązania. Rozważane będą kwestie budowy potencjału gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców przez zintegrowane działania. Jednocześnie Kongres Smart City ma na celu poruszanie dyskusji na temat odpowiedzialnej polityki wprowadzania innowacji do życia codziennego w taki sposób, by pozwalały one na zachowanie zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń. Szeroko omówione zostaną dostępne źródła finansowania na innowacyjne projekty oraz udzielone informacje dotyczące przygotowania wniosku o dotację z UE.

Tegoroczny Kongres Smart City jest kontynuacją serii poprzednich spotkań. Od grudnia 2012 w polskich miastach cyklicznie odbywały się spotkania w ramach Kongresu Smart City. Konferencje przeprowadzono w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, w Poznaniu w trakcie kongresu ENVICON, w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum oraz w Gdyni. Patronat honorowy nad Kongresem objęli Prezydenci poszczególnych miast wojewódzkich. W trakcie spotkań poruszono tematy istotne dla sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych - inteligentnych sieci informatycznych, zielonego transportu, infrastruktury ekologicznej czy usług mobilnych.

W trakcie spotkań  zaprezentowana została elektryczna taksówka, która powstała dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Projekt ten charakteryzuje się dużym zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością, co zostało docenione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prototyp pojazdu zajął bowiem pierwsze miejsce w konkursie „Innowacyjny Projekt” organizowanym przez PARP.

Inicjatywą cieszącą się ogromnym zainteresowaniem był również projekt „EKO Zakopane Smart City – proekologiczne i innowacyjne technologie transformacji miasta”, który odbył się 18 grudnia 2012 roku w warszawskim hotelu Bristol. Projekt był jednym z pierwszych kroków podjętych przez władze miasta w oparciu o strategię promocji marki Zakopane, która została opracowana w 2012 roku. Dzięki niemu stolica Podhala stała się polskim prekursorem nowego trendu – Smart City.

Smart City:

 • Smart IT – nowoczesne technologie na przykładzie pionierskiego i nowoczesnego miasta przyszłości,
 • Zielona Energetyka - innowacyjne rozwiązania w sektorze energetyki odnawialnej (energia pozyskiwana z wiatru, wody, słońca oraz biogazu),
 • Zielony Transport – zrównoważony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne. Prezentacje nowych technologii, osiągnięć naukowych, dzięki którym możemy poprawić niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych,
 • Infrastruktura ekologiczna – wizje zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, mające na względzie wartości usług ekosystemowych i ochronę kapitału naturalnego,
 • Technologie informatyczne – inteligentne systemy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość - od ruchu drogowego przez energię elektryczną po sposób uprawy, przetwarzania i dystrybucji żywności,
 • Usługi mobilne – inteligentne sieci i aplikacje optymalizujące zarządzanie,
 • Dotacje  unijne i finansowanie projektów - umiejętne korzystanie ze wsparcia z funduszy unijnych.

Kongres skierowany jest do dziennikarzy branżowych specjalizujących się w takich dziedzinach jak: ekologia, energetyka, motoryzacja, innowacyjne technologie oraz praktyków i teoretyków zajmujących się rozwojem inteligentnej metropolii, m.in. zarządzających miastem samorządowców, przedstawicieli sektora usług komunalnych i usług turystycznych (w tym turystyki biznesowej), planistów, urbanistów, projektantów.