O Kongresie

Klaster Smart IT oraz Klaster Green Cars organizują  cykl konferencji pt. “Kongres Smart City”. Na lata 2014 - 2016 zaplanowaliśmy kilkanaście spotkań organizowanych w polskich miastach. Pierwsza z konferencji odbyła się 19 marca 2014 roku w Kielcach podczas Targów ENEX i EKOTECH, druga - 3 lipca w Gdyni, a trzecia - 14 października w Poznaniu w trakcie Targów POLEKO i była częścią kongresu ENVICON. Na rok 2016 zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie w dniach 2-3 grudnia 2016 w Sosnowcu w ramach Transport Innovation Forum. Podsumowanie całego cyklu zwieńczy uroczysta gala dla organizatorów, partnerów oraz zaproszonych gości.

 

Metropolie XXI wieku borykają się z wieloma problemami. Wciąż rosnąca liczba ludności powoduje, że problemy komunikacyjne nawarstwiają się. Wszechobecne korki, nasilający się hałas - to tylko niektóre z powodów, dla których

powinniśmy podjąć działania zmierzające do reorganizacji ośrodków miejskich. Wizje zrównoważonego rozwoju, sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, znacznej poprawy jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego od dawna przyświecały europejskim miastom. Zaliczyć do nich możemy m. in.  Wiedeń, Amsterdam, Londyn czy Barcelonę. Polskie miasta stoją u progu realnych zmian. Świadomi możliwości i potrzeb naszego kraju, oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pozwolą nam łatwiej wkroczyć na rynek europejski i podnieść konkurencyjność Polski.

 

 

„Smart City” to pionierska inicjatywa, która ma ułatwić funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energii, transportu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Koncepcja inteligentnego miasta, jako jeden z kluczowych projektów Unii Europejskiej, idzie w parze z  realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego narzuconego przez Komisje Europejską.  Zaangażowanie miast w budowę „Smart City”  pomoże, m.in. w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do 2020 roku oraz osiągnieciu niezależności energetycznej. Inteligentne miasta już istnieją i potwierdzają, że najlepszym kierunkiem rozwoju współczesnych aglomeracji jest właśnie idea „Smart City”. Jej realizacja umożliwia wzrost jakości życia przy zmniejszeniu jego kosztów.

 

Cele Kongresu:

 • szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze „Smart City”,
 • promocja Partnerskiego Miasta, kształtująca jego prospołeczny i ultranowoczesny wizerunek jako miasta wydajnego i zrównoważonego w dziedzinie energii, transportu, informacji i technologii komunikacyjnych oraz dbającego o środowisko naturalne,
 • popularyzacja idei „Smart City” i jej znaczenia dla rozwoju miast,
 • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami,
 • zachęcenie do wspólnego udziału w programach unijnych w oparciu o strategię promocji miasta,
 • propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.

 

Podczas Kongresu będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: jak przełożyć teorię „Smart City” na konkretne rozwiązania, jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania, nie naruszając jednocześnie środowiska naturalnego, a przede wszystkim jak wybrać odpowiednie źródło finansowania oraz przygotować wniosek o dotację z UE.

 

W ramach Kongresu poruszone zostaną tematy wyszczególnione w punktach poniżej:

 • Smart City – nowoczesne technologie na przykładzie pionierskiego i nowoczesnego miasta przyszłości,
 • Zielona Energetyka - innowacyjne rozwiązania w sektorze energetyki odnawialnej (energia pozyskiwana z wiatru, wody, słońca oraz biogazu),

 • Zielony Transport – zrównoważony transport, mający na celu dbanie o środowisko naturalne. Prezentacje nowych technologii, osiągnięć naukowych, dzięki którym możemy poprawić niezależność energetyczną i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych,
 • Infrastruktura ekologiczna – wizje zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego zarządzania przestrzenią publiczną, mające na względzie wartości usług ekosystemowych i ochronę kapitału naturalnego,
 • Technologie informatyczne – inteligentne systemy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość-od ruchu drogowego przez energię elektryczną po sposób  uprawy, przetwarzania i dystrybucji żywności,
 • Usługi mobilne – inteligentne sieci i aplikacje optymalizujące zarządzanie,
 • Dotacje  unijne i finansowanie projektów - umiejętne korzystanie ze wsparcia z funduszy unijnych.

 

Ponadto w czasie Kongresu zostanie zaprezentowana  elektryczna taksówka, która powstała dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. Projekt ten charakteryzuje się dużym zaawansowaniem technologicznym i innowacyjnością. Świadczy o tym pierwsze miejsce w konkursie „Innowacyjny Projekt” organizowanym przez PARP za realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

 

Prekursorem transformacji miast jest Zakopane. Projekt pilotażowy „EKO Zakopane Smart City – proekologiczne i innowacyjne technologie transformacji miasta”, który odbył się 18 grudnia 2012 roku w warszawskim hotelu Bristol, odniósł ogromny sukces. Był jednym z pierwszych kroków  podjętych przez władze miasta w oparciu o strategię promocji marki Zakopane, która została opracowana w 2012 roku. Dzięki  niemu stolica Podhala stała się polskim prekursorem nowego trendu – „Smart City”. Jego nadrzędnym celem było usprawnienie funkcjonowania miasta, efektywne zarządzanie nieodnawialnymi zasobami, podniesienie jakości życia mieszkańców i komfortu pobytu  dla turystów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Projekt "EKO Zakopane" jest obecnie w trakcie realizacji.

 

Kongres skierowany jest do dziennikarzy branżowych specjalizujących się w takich dziedzinach jak: ekologia, energetyka, motoryzacja, innowacyjne technologie oraz praktyków i teoretyków zajmujących się rozwojem inteligentnej metropolii.

 

Każdą konferencję z cyklu pt. „Kongres Smart City” zakończy godzinne show w postaci komicznego ujęcia obszarów tematyki Kongresu w wykonaniu znakomitych polskich kabareciarzy.

- koncentruje się na tworzeniu inteligentnych sieci zarządzania informacją, które mają przyczynić się do rozwoju efektywnego zarządzania energią. W celu realizacji stawianych sobie zadań, Klaster wspiera inicjatywy mające na celu integrację przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem.

 

Działania podejmowane przez nas obejmują: Bezpieczne Miasto, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, Centrum Usług Biznesowych, Automatyczny System Ratunkowy, Inteligentny Monitoring, wprowadzenie nowej generacji wielofunkcyjnej karty miejskiej oraz atrakcyjnej karty płatniczej Green ID, wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań na innowacyjne technologie ze środków unijnych.

 

Klaster koncentruje się na integracji przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem energetycznym, pragnąc wnieść do niego nową jakość. Uczestnicy Klastra Smart IT chcą promować przede wszystkim inteligentne sieci, które przyczynią się do racjonalizacji i wzrostu efektywności zarządzania energią. Dlatego też zajmujemy się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Naszymi priorytetowymi programami są także Smart Grid – czyli inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

 

Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster Smart IT działań jest wsparcie, m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.  Wprowadzanie w życie owych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, by mogli żyć w czystym, przyjaznym środowisku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.smartpl.org

 

- stawia sobie za cel dbałość o środowisko naturalne oraz dąży do uniezależnienia naszej cywilizacji od ropy naftowej, dlatego podejmuje działania na rzecz wdrażania ekologicznych rozwiązań technologicznych w obrębie branży motoryzacyjnej, takich jak:

 • Inteligentny System Ładowania
 • System rozliczenia – koszty ładowania i parkowania
 • Zielone pojazdy – samochody, autobusy i taksówki elektryczne
 • organizacja platformy współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, energetyką i władzami terytorialnymi,
 • wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w tworzeniu systemów wykorzystujących samochody elektryczne jako mobilne i aktywne zasoby energii elektryczne

 

Klaster zajmuje się również konwersją pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny oraz budową infrastruktury ich ładowania. Transport drogowy jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnym za 12 % całej emisji dwutlenku węgla.

 

Do najważniejszych zalet pojazdów elektrycznych bez wątpienia należą niskie koszty eksploatacji ze względu na eliminację akcyzowanych paliw płynnych oraz brak obiegu oleju. Pojazdy te są często chłodzone powietrzem, co pozwala na jeszcze większe obniżenie wydatków. Dodatkowo duży komfort jazdy wynikający z bezawaryjności oraz kilkakrotnie niższej ceny przejazdu przemawiają na korzyść „zielonego transportu”. Celem Klastra Green Cars jest dążenie do zakończenia dominacji ropy naftowej i przestawienie naszej cywilizacji na ekologiczne środki transportu.

 

1 grudnia 2010 roku Klaster Green Cars otrzymał I nagrodę w konkursie „Innowacyjny Projekt”, organizowanym przez PARP, za realizację projektu pt. „ Budowa rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.carspl.eu