Regulamin

 1. Cel Konkursu

Celem Konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest szeroka promocja osób i przedsiębiorstw, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii.

 1. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Do udziału zapraszamy również Miasta, Gminy oraz urzędy Marszałkowskie.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 1. Nagrody w Konkursie

Laureaci Konkursu otrzymują:

- statuetkę  „Lider Innowacyjności 2017”,

- dyplom Laureata Konkursu.

 1. Termin i miejsce składania projektów konkursowych

Zgłoszenia mogą składać sami zainteresowani przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://smartpl.eu/pl/register.

Zakończenie terminu nadesłanych zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2017 r. Projekty konkursowe złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ocena projektów konkursowych

Finalistów Konkursu wyłania Kapituła. 

Członkowie Kapituły przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyznania tytułu zobowiązani są do stosowania obiektywnych i jednolitych kryteriów oceny kandydatów.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu

Gala półfinałowa Konkursu odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 r.
w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem. Wyłoni ona Laureatów, którzy przejdą do finału Konkursu.

Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 24 października 2017 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie podczas drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum - wydarzenia organizowanego w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich.

Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach są dostępne u organizatorów oraz
na stronie internetowej www.forum.eebd.eu.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Projekty złożone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
  2. Informacje zawarte w dokumentacji projektów nagrodzonych i wyróżnionych mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Konkursu.
  3. Po zakończeniu Konkursu, Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu do celów korespondencyjnych i promocyjnych.
  4. Organizator bez zgody Uczestnika Konkursu nie będzie wykorzystywał ani udostępniał osobom trzecim informacji o projektach, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione.
  5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
  7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.